โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
 
 

โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง